ÖZTEKNİK RULMAN A.Ş.

1986 yýlýnda kurulan ÖZTEKNÝK RULMAN A.Þ; kurulduðu günden bu günlere siz deðerli dostlarýmýza en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde oldu.

Her geçen gün inançla, yýlmadan ve azimle siz deðerli müþterilerimize, “kazandýrmadan kazanma, kazandýr ve kazan” prensiplerimizle birlikteliðimizi devam ettirdik ve devam ettirme kararlýlýðýmýzý sürdürmekteyiz.

Sanayimize ve siz deðerli dostlarýmýza katkýda bulunmanýn gururunu, mutluluðunu hep beraber yaþadýk. Özteknik Rulman A.Þ. olarak kuruluþumuzdan bu güne kadar her sattýðýmýz ürünün arkasýnda durduk. Bilgi ve tecrübelerimiz doðrultusunda kalitesine güvenmediðimiz malý satmadýk.

Ülkemize dünyanýn en genç ve en son teknolojisiyle kurulan ART rulman fabrikasýný ülkemize kazandýrdýk. Türkiye de ilk olarak rulmana 24 ay garanti verdik.

Siz deðerli dostlarýmýzýn sayesinde, Avrupa’nýn en büyük stoklarýna sahip olan ve kaliteli ürünleriyle tanýnan, ayný zamanda Türk ortaklarý olan ALMANYA menþeli MTK+ BEARINGS rulmanlarý ve dünyanýn en büyük fabrikalarýndan biri olan LYC BEARING; 3 milyon m2 arazi içinde 667 000 m2 kapalý alaný, 3000 teknik mühendis kadrosu ile toplam 37.000 çalýþaný, 9 ayrý kategoride 6 mm ile 7800 mm ye kadar ve 7000 çeþit ürün, en küçük 25 gr dan en büyük 17 tona kadar rulman üreten, Çin devletine ait dünyanýn en büyük rulman fabrikasýnýn, Balkanlar ve Türkiye’nin tek yetkili distribütörü olduk.

Distrübütörlüðünü ve bayiliðini yaptýðýmýz markalarýn seçimini yaparken herþeyden önce müþterilerimizin ihtiyaçlarýna yönelik olmasý için, firmamýz bünyesinde bulunan teknik mühendislik ekibimizle, rulman seçimi, hesaplama iþlemleri, takma – sökme, yaðlama, depolama ve diðer kullaným þekilleri gibi konulardarulman kullanan yetkililerin bilgilendirilmesi için seminerler ve toplantýlar düzenlemekteyiz. Firmanýzýn ARGE çalýþmalarýnda, bire-bir yetkili kullanýcý ile iþbirliði sonucu fabrika teknik bilgilendirme gezileri düzenlenmektedir.

Ülkemiz ve sanayimizin aydýnlýðý için, inanan ve güvenen siz deðerli dostlarýmýzla iþbirliði içerisinde, birbirimizden aldýðýmýz tecrübe ve pozitif enerji ile birlikte kalkýnmamýz için inanan kiþiler ile güç birliði oluþturmaktayýz.

  • Büsan Sanayi Kosgeb Cad. 1.Sokak 42300 No:19 Karatay / Konya – TÜRK?YE
  • +90 332 345 37 38
  • +90 332 345 37 46
  • ozteknik@ozteknik.com.tr
  • www.ozteknik.com.tr